III. Mordor & orker

Här har jag samlat delar de texter som Utumno skrev om Mordor och orkernas samhällen.

* * *

 1. Mordor som Maskinen
 2. Om olika sorters orker
 3. Orkernas väsen
 4. Orkernas samhälle:
  Samarbete mellan orker
  Hämdens funktion
  Rikedom & värdesaker
  Orkisk estetik
  Orker & solen

Mordor som Maskinen
Mordor är Tolkiens ondska i praktiken, det är ett socialt maskineri uttänkt för ett enda syfte – att dominera och kuva de fria viljorna, att binda alla under en makt och en vilja. Genom detta centralstyrda maskineri har en extrem maktvertikal struktur konstruerats. En effektiv och skoningslös byråkrati (Amûm) ser till att mörkrets tjänare passas in i det korrekta mönstret för att uppfylla Maskinens syften och mål. Där finns fyra olika hierarkiska nivåer med härskaren i toppen, en byråkrati som sköter rikets administration och ser till att Maskinens alla delar fungerar tillsammans i enlighet med planen, därunder krigarna vars funktion är att krossa de som står emot Mordor, och längst ner slavarna som utför det kroppsarbete som krävs för att få Maskinen att fungera. I detta mörka rike har alla, åtminstone i teorin, sin bestämda plats i maskineriet, underkastade det syfte som Maskinen konstruerats för – att hela världen underkuvas härskarens vilja. Maskineriet drivs inte bara av repressalier. Den som gör ett bra arbete och visar sitt värde för Maskinen kan belönas med makt, eller snarare färre personer som bestämmer över en och fler att själv styra. Men det finns aldrig plats utanför maskineriets syfte och mål. Det innebär att i grunden drivs alla av fruktan för de överordnade. Det gäller för de styrande att se till att de styrda fruktar Maskinens makt mer än Fienden. Livet som Mordors tjänare är alltid en kamp. Det handlar om att lyda de överordnade, och styra dem som är under en samtidigt som man konkurrerar med dem som ligger på samma nivå. Det gäller att hela tiden se till att utnyttja andra och se till att man själv utnyttjas så lite som möjligt. Den enskilda tjänaren kan aldrig själv bestämma över sin egen position vare sig i hierarkin eller geografiskt och vem som helst kan ständigt bli förflyttad. Det gäller att se till att ens eventuella förflyttning betyder förbättring för en själv.

Sammanfattning om orker
Orkerna är högst rationella och egoistiska varelser vars samhällen skiljer sig markant från något som människan skapat för sig själv. Vi kan känna igen drag från oss själva men det är alltid den sida av oss som vi skäms över. Orken själv är den rationella nyttomaximerande individen som endast arbetar för sig själv. Och Mordor är ett maskineri där individen alltid underordnas kollektivets mål. Maskinen kräver allt och dess kuggar, orkerna, försöker skapa sig så mycket utrymme som möjligt på varandras bekostnad. I maskineriet är alla medel tillåtna men du undkommer aldrig Maskinen.

1. Olika sorters orker
En vanlig uppfattning är att det finns flera olika sorters orker vilka skiljer sig åt mer än bara socialt. Detta förstärks av att Tolkien talar om orker med en rad olika termer som vättar (goblin), ”vanliga” orker, uruker samt uruk-hai. Vi menar att skillnaden mellan orker framförallt är social och kulturell, inte essentiell eller biologisk (att tala om biologi i Tolkiens värld är missvisande). Tolkien använder ordet ”vätte” (goblin) synonymt med ”ork” (orc) som i sin tur är en germansk form av det svartiska ordet ”uruk”*. Uruk-hai verkar helt enkelt betyda ”orkfolk” (se Introduktion). I böckerna nämns att det finns olika ”raser” (breeds) men det verkar vara en ny företeelse inför Ringens krig då Sauron och Saruman börjar förbättra olika typer av orker.

—–
*Ordet förekommer även på Quenya ”urco” (arkaisk form) eller ”orco” (genom inflytande från sindarin) med plural ”urqui” eller ”orcor” och på Sindarin ”orch” med plural ”yrch”.

Den kulturella skillnaden som finns mellan orker handlar om att de lever på olika platser i aningen olika sociala system under olika herrar och på olika platser.

De första orkerna var alltså kuvade alver som förvreds av Morgoth norr om Beleriand i Utumnos hålor. Under Andra Åldern samlade Sauron orker under sig i Mordor, liksom som under Tredje Åldern. I Tredje Åldern samlade Häxmästaren av Angmar orker i sitt nordliga bergsrike. Orker samlades (troligen) också i Mörkveden kring Dol Guldur av Sauron, känd som Nekromantikern. I Dimmiga bergen leddes orkerna av Storvätten (The Great Goblin), antagligen under inflytande från Dol Guldur. Orkerna i Moria styrdes av Sauron men var relativt fria. Man kan tänka sig att Balrogen ledde dem. I slutet av Tredje Åldern härskade även Saruman över orker i Isengård. Inte minst härskade Nazgûl från Minas Morgul över Mordors orker vilket också är det sociala system som är beskrivet under Metafysik (Maskinen).

Även miljön bör ha influerat både det sociala systemet och hur orkerna lever miljö som skog eller berg, klimat om det är varm eller kallt, typ av fiender och inte minst vilka resurser riket de ingår i har. Det innebär att orker från olika platser och under olika ledare kommer se mycket olika ut precis som människor.

Den sociala skillnaden mellan orker handlar om vilket position orken har vilket handlar om flera olika egenskaper. Ordet ”uruk” syftar visserligen på alla orker men uruk syftar speciellt på de orker som står över andra orker. De orker som står under kallas ”snaga” som brukar översättas med ”slav” även om vi föredrar ”yngel”. (Se nedan). Alla är i Mordor är någons snaga. Till och med Sauron kan beskrivas som Morgoths snaga.

2. Orkernas väsen
Orker lever brutala liv som i regel är rätt korta men som förvridna alver åldras de inte och den som kan undvika att mördas eller förolyckas kan överleva i århundraden. I motsats till alverna som förädlas med åldern kan man se orkerna förtvina, bli sjuka och drivas till vansinne.

Orkernas psyke kan enkelt beskrivas som rationell egoism med en kärlek till förstörelse och sadism. Orken vill helst lata sig, förstöra saker eller pina folk. För att få orker att samarbeta måste man få dem att inse att de tjänar mer på att samarbeta än att inte göra det. Med fruktan kan man se till att öka kostnaden för sådana handlingar som orken egentligen inte skulle vilja göra. Den som inte samarbetar bestraffas helt enkelt.

I jämförelse med människor, alver och dvärgar är orker helt enkelt psykopatiska. De saknar känsla för samhörighet och solidaritet. Deras intelligens ligger på samma nivå som människors men de är obildade (om de inte ingår i administrationen och har skolats i till exempel Minas Morgul) och värderar saker annorlunda jämfört med människor.

Orkerna är visserligen en slavras men deras huvudsakliga syfte är krig och de passar på grund av sin destruktiva natur betydligt bättre som krigare än som arbetare. I Tolkiens värld finns två olika sorters krigare. De ridderliga som slåss för friheten för sitt folk som Gondors krigare men även Haradrim framställs som hedervärda. Den andra sortens krigare är orkerna som slåss för stridens och förstörelsens skull.

3. Orkernas samhälle
Även om orkernas samhällen skiljer sig till viss del åt så finns det vissa grunddrag som följer ur orkernas psyke. Här kommer vi att beskriva de generella mönstren men även vad som gäller för orksamhället under Nazgûls styre.

Orkers själviska och destruktiva beteende innebär att de inte klarar av att ensamma bygga komplicerade samhällen. Utan en ”mörk furste” som enar dem samlas de i mindre rövarband. Orker är alltså i en högre grad än människor i behov av en Leviathan som enar dem. Deras destruktiva och själviska natur innebär att de utan en herre som kan tvinga dem till konstruktivt arbete inte kan överleva utan angränsande folk vilka de kan plundra för att få tag på livets nödtorft.

3. 1 Samarbete mellan orker
Eftersom orker saknar en känsla för solidaritet har de mycket svårare att samarbeta än t.ex. människor. Orker samarbetar bara då de vet att de direkt tjänar på det. Man kan se det orkiska samhället som otaliga komplicerade spel i vilka alla försöker lura varandra och skaffa sig fördelar. Varje relation är alltså mellan orker ett spel om vem som kan utnyttja den andre bäst. Urukerna utnyttjar snagas urskillningslöst men mellan jämlikar kan samarbete frodas särskilt då man vet att relationen kommer fortgå ett tag. Avgörande för hur orker beter sig mot varandra är alltså hur länge man förväntar sig att man kommer att umgås – hur länge man kommer att spela mot varandra. I Mordor får Amûm* orkerna att samarbeta genom att de får det sämre om de inte samarbetar med varandra. Endast i undantagsfall används positiva medel. Prygeln är det främsta verktyget och det finns få morötter att dela ut inte minst eftersom de som kan tar dem för sig själva. När orker lever under en herre som skapar en ordning där fysisk styrka inte är det ända maktmedlet, som under Nazgûls styre genom Amûm, utvecklas en rad andra sätt att utöva makt och spelen mellan orkerna blir mer komplexa.

—–
* Amûm betyder ungefär “administrationen” eller “byråkratin”, ordet är hämtat från hurritiskan.

Detta förstärks också av möjligheten att rapportera andra orker om olika saker och på så sätt utnyttja Amûms makt. List blir därmed en minst lika mäktigt vapen som råstyrka. På så sätt har olika komplicerade nätverk för byteshandel kunnat växa fram. Utan vare sig pengar eller tillit är det direkta byten av föremål och information. Enklare tjänster som går att överblicka är också vanliga. Det betyder att det kan växa fram en gruppkänsla som liknar solidaritet i långvariga grupper men detta motarbetas av Amûm som regelbundet splittrar orkerna genom att kommendera folk till olika platser. Även om gruppen skulle kommenderas intakt till ett annat område bryts är det svårt att hålla ihop den om det inte finns en rationell anledning.

3.2 Hämndens funktion
En sådan anledning är beskydd. En grupp som håller ihop blir betydligt starkare än de enskilda medlemmarna. Det betyder att orker ofta bildar små gäng, eller lurg på orkiska, i vilka man samarbetar och det finns någon slags tillit. Huvudsyftet med dessa lurger är att medlemmarna ska skydda varandra. För att detta ska fungera måste lurgen tydligt visa att det inte går med på att någon i lurgen far illa vilket betyder att oförrätter hämnas. Denna typ rättvisa ogillas av Amûm eftersom det är ett alternativ till Administrationens makt och måste ske diskret under Nazgûls styre. (Ett effektivt sätt hämnas är att få Amûm att ovetandes utmäta hämnden.) Denna typ av hämndkultur kan förklara varför relativt fria orker är beredda att

göra stora uppoffringar för att hämnas fallna ledare vilket beskrivs både i Bilbo och i Sagan om Ringen då moria-orker förföljer de respektive sällskapen. Gimli upplyser oss också om att detta är orkernas vanliga beteende (The Lord of the Ring “Lothlórien”).

3.3. Rikedom & värdesaker
I Mordor finns ingen annan rätt än den starkes, och starkast är Amûm. Alltså finns inte äganderätt i Mordor. De ägodelar man har är de man kan försvara vilket i praktiken betyder de man kan bära med sig eller på sin höjd tvinga någon annan att bära. Det innebär att sakers värde bestäms av hur praktiska de är. Guld, silver och andra saker som brukar anses vara värdefulla av människor är i stort sett värdelösa för en ork.

Pengar och liknande är möjligen användbara i gränslanden där man skulle kunna handla med människor. Men varför handla med människor när man helt enkelt kan ta saker från dem?

Man kan tänka sig att det kan bli relevant med pengar för orker när människor är allierade med Mordor som orken i fråga umgås med. Men det kräver en rätt sofistikerad ork som får tid att lära sig vad pengar och andra värdesaker betyder förmänniskor. De mest värdefulla materiella tingen för en ork i Mordor är droger och gifter vilka är ovanliga, praktiska, lätta att bära med sig och kan gömmas. Även rustningar och vapen är värdefulla. Verktyg kan visserligen vara praktiska men den som bär dem kan tvingas arbeta. Verktyg delas ut av Amûm men tas inte om hand som vapen då de inte värderas särskilt högt vilket innebär en kronisk brist på verktyg. Annars är det immateriella saker som är värdefulla. Information är guld värt i Mordor. Inte bara om andra orker utan även vilka order som finns. Att låta sig rekryteras till rätt kompani eller undvika ett särskilt dåligt uppdrag är något av de viktigaste för den som vill överleva i Mordors maskineri. Amûms viktigaste verktyg för att få sin vilja igenom förutom prygel och hot är löftet om en bättre position. Ju bättre position desto mer information har man. Positionen innebär alltså inte bara ren formell makt utan lika viktigt är det med den informella makten som kommer med ämbetet.

I avsaknad av en officiell position kan den driftiga orken alltid försöka skaffa information genom olika kontakter med Amûm. Antingen genom att bli agent eller köpslå med någon därifrån. Att information är så pass värdefullt och viktigt betyder dock inte att muskler och stål inte har sin funktion den med. Men utan list blir även den starkaste ork endast ett packdjur.

3.4 Orkisk estetik
Orkernas utrustning beskrivs som ful men praktisk och mycket duglig. Det är massproduktionen som gäller. Det verkar inte finnas mycket av utsmyckning och det stämmer väl med deras rationella lynne. Men de verkar ha en viss estetisk känsla i alla fall. Grishnákh, ledaren över den grupp mordororker som är med och fångar Merry och Pippin, har en klinga vars handtag beskrevs att det ”hade formen av ett vidundershuvud med skelande ögon och grymt hånskrattande mun”. Ett annat fall är statyerna i Ithilien som orkerna har vanställt och gjort till fula och groteska monster.

Detta visar på att orker gillar mer än att bara förstöra. De verkar också uppskatta det som ser hemskt och ondskefullt ut. Man skulle kunna förklara denna estetiska känsla utifrån att det i det orkiska samhället helt enkelt är rationellt att vara läskig och hotfull och att detta har blivit ett kulturellt uttryck kommer fram hos dem med mer makt.

Man skulle också kunna hävda att förstöra är ett sätt att skapa. I Ainulindale (skapelsemyten) försöker Melkor tillföra en dissonans till Ainurs musik som i sin tur skapar världen. Melkors bidrag uppskattas inte eftersom det går utanför vad Eru (den högsta guden) anser att sången bör innefatta. Detta leder på lång sikt till Melkors fall och utveckling till hela världens fiende. Melkors dissonans ekar dock genom hela mytologin och har inte minst gått i arv till orkerna. Ur orkisk synvinkel är det alltså något fundamentalt fel på allt som är skapat av de fria folken vilket endast kan rättas till genom att tillföra dissonans.

Ur en annan modern synvinkel är förstörelse och skapelse inte varandras motsatser. Ur askan efter kaoset kan nya saker uppstå. Genom förstörelse kan något gammalt ge plats för något nytt som till exempel vid en revolution.

Kortfattat så kan vi konstatera att det ligger i orkers natur att förstöra och att de verkar trivas med det.

5. Orker & solen
Det är en vida spridd villfarelse att orker inte skulle tåla solljus på samma sätt som troll inte tål det. Det är en förlängning av Morgoths önskan att täcka Arda i mörker som ekar ända ner på lägsta nivån av ondskans hantlangare. I Sagan om de två tornen beskrivs hur Sarumans orker från Isengård är bättre lämpade att färdas i solljus än de från Moria eller Mordor. De senare, särskilt de från Morias gruvor, har levt hela sina liv i kompakt mörker vilket medför att de har svårt att anpassa sig till dagsljuset.

6. Om ordet ‘snaga’
Ordet snaga är mycket viktigt. Det används i Sagan om ringen och det är centralt i kulturen. Som vi tidigare skrivit är alla någons snaga i Mordor. Tillsammans med uruk visar konceptet snaga på den grundläggande sociala ordningen i Mordor. Snaga översätts ofta med “slav” men vi anser att det, i alla fall ytligt, är missvisande. Ordet ’slav’ implicerar att personen i fråga har ställningen som en vara som kan bytas och säljas på marknader medan ‘snaga’ snarare är en dynamisk relationell position som förändras beroende på vem man umgås med. En snaga är helt enkelt någon står under en och bör alltså översättas med ”yngel” eller ”kräk” eller något annat som syftar på att man är lägre stående. I vissa kontexter kan tänka sig att snaga skulle översättas till ”tjänare”. Det skulle då syfta på att man är snaga under en tillräckligt lång tid för att man ska bli någons personlige tjänare. Skillnaden här mellan en slav och tjänare är så klart att tjänaren inte kan säljas och alltid kan välja att lämna sin position men då skulle förlora de fördelar som kommer med den. Den ork som är uruk kan utifrån detta resonemang översättas som herre men man ska ha i åtanke att uruk endast syftar på orker.

Men som sagt är översättningen av snaga till slav bara problematisk på ett ytligt plan. Att man inte kan sälja saker beror på att det inte finns någon äganderätt i Mordor (se ovan ”Rikedom och värdesaker”). Man kan endast äga det som man kan kontrollera. Kan man kontrollera en annan ork så är den ens snaga och alltså skulle man kunna anse att ’slav’ är en mycket träffande översättning av snaga men som kräver att man sätter sig in i Mordors samhälleliga system. Översättningen av snaga till slav visar då på hur Mordor fungerar socialt. Vår slutsats är att det bästa är att helt enkelt inte översätta snaga men samtidigt fundera på vad ordet faktiskt betyder.

 

Advertisements